انواع رباط در مفاصل ها بصورت مقاله کامل

Rate this post
Rate this post
انواع رباط در مفاصل ها

انواع رباط در مفاصل ها بصورت مقاله کامل

انواع رباط و مثال هایی از انواع لیگامان، با ما همراه باشید.

رباط چیست؟

رباط یا لیگامان گروهی از بافت‌های فیبر مانند هستند که در اطراف مفاصل قرار دارند و معمولاً استخوانی را به استخوان دیگر متصل می‌کنند و توانایی مقاومت دربرابر کشش را دارا هستند. رباط‌ها، مانند تاندون‌ها، از کُلاژِن ساخته شده‌اند و تفاوت آن‌ها در این است که تاندون عضلات را به استخوان‌ها متصل می‌کند.
البته واژه لیگامان در کالبدشناسی کاربردهای دیگری نیز دارد؛ مثلاً چین‌هایی از صفاق مانند لیگامان هپاتودئودنال و بخش‌های بجامانده از دوران جنینی مانند لیگامان ترس هپاتیس.

انواع رباط های مفاصل سینوویال :

 • رباطهای کپسولی که به کپسول مفصلی چسبیده اند و بخشی از کپسول مفصلی محسوب می شوند.
 • رباطهای خارج کپسولی که در خارج کپسول مفصلی قرار دارند که ممکن است به مفصل نزدیک یا از مفصل دور باشند.
 • رباطهای داخل کپسولی که در داخل کپسول مفصلی واقع شده اند.

مثال هایی از انواع رباط ها یا لیگامان های کپسولی

 • لیگامان گلنوهومرال
 • لیگامان آکرومیوکلاویکولار (رباط اخرمی – ترقوه ای)
 • بخش عمقی لیگامان طرفی داخلی (MCL)

مثال هایی از انواع رباط ها یا لیگامان های خارج کپسولی

 • لیگامان طرفی خارجی یا LCL
 • لیگامان کوراکوکلاویکولار (رباط غرابی – ترقوه ای)
 • لیگامان کوستوکلاویکولار (رباط دنده ای – ترقوه ای)

مثال هایی از انواع رباط ها یا لیگامان های داخل کپسولی

 • لیگامان متقاطع جلویی یا رباط صلیبی قدامی (ACL)
 • لیگامان متقاطع پشتی یا رباط صلیبی خلفی (PCL)

چهار رباط اصلی مفصل زانو عبارتند از :

۱- رباط طرفی داخلی ( MCL ) و یا رباط طرفی درشت نی

۲- رباط طرفی خارجی (LCL ) و یا رباط طرفی نازک نی

۳- رباط متقاطع جلویی ( ACL ) و یا رباط صلیبی قدامی

۴ -رباط متقاطع پشتی (PCL ) و یا رباط صلیبی خلفی

رباط طرفی داخلی :

رباط طرفی داخلی (Medial collateral ligament) مانند رباط طرفی خارجی یک رباط بسیار محکم در مفصل زانو می باشد که به لقمه داخلی استخوان ران و همچنی درشت نی متصل می شود.

این رباط دارای ۲ بخش سطحی و عمقی است که قسمت عمقی ضعیف تر است که به درشت نی و منیسک داخلی متصل می شود. بخش سطحی که قوی تر است به سطح داخلی درشت نی (پایین تر از مفصل زانو) اتصال دارد. رباط طرفی داخلی باعث می شود تا کپسول مفصلی زانو را نگهداری کند.

رباط طرفی خارجی :

رباط طرفی خارجی (Lateral collateral ligament) یک رباط محکم در مفصل زانو می باشد که به لقمه (کوندیل) خارجی استخوان ران و همچنین سر استخوان نازک نی (فیبولا) متصل می شود.

این رباط به کپسول مفصلی اتصال نداشته ، اما مانند رباط طرفی داخلی در نگهداری کپسول مفصلی زانو نقش بسزایی خواهد داشت.

رباط متقاطع پشتی :

رباط متقاطع پشتی و یا صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament) یکی از رباط‌ های قوی در مفصل زانو می باشد که این رباط از کوندیل داخلی فمور (استخوان ران) به قسمت پشتی بین کوندیلی تیبیا (درشت نی) اتصال می شود.

رباط متقاطع پشتی (PCL) و متقاطع جلویی (ACL) داخل کپسولی بوده و به دلیل وضعیت آناتومیکی خاص به نام متقاطع یا صلیبی نامگذاری می شوند.

اگر کپسول مفصلی زانو از عقب باز گردد ، اولین بخشی که مشاهده می‌ شود رباط متقاطع پشتی خواهد بود. این رباط نسبت به رباط متقاطع جلویی قوی تر می باشد ، اما فیبرهای رباط متقاطع جلویی وضعیت مایل تری را در بر دارند.

اصلی ترین عمل رباط متقاطع پشتی ، جلوگیری از دررفتگی تیبیا (درشت نی) به سمت عقب می باشد.

رباط خاصره‌ ای :

رباط خاصره‌ ای رانی و یا ایلیوفمورال (Iliofemoral ligament) یکی از رباط‌ های مفصل ران می باشد که سه گوش و به شکل Y معکوس مشخص می گردد. این رباط بسیارضخیم و همچنین قوی است.

رباط خاصره‌ ای رانی در قسمت جلوی کپسول مفصلی مفصل ران قرار گرفته است که دارای یک راس مشترک و دو باند خارجی و داخلی است.

راس رباط به خار خاصره ‌ای جلویی تحتانی ، باند خارجی به انتهای فوقانی خط بین تروکانتری (خط اینترتروکانتریک) و باند داخلی به قسمت انتهای تحتانی خط بین تروکانتری اتصال گردیده اند.

باندهای داخلی و خارجی ، قوی و محکم می باشند. باند خارجی مسیری مشخص و باند داخلی تقریبا مسیری عمودی را در پی دارد. رباط خاصره ‌ای رانی ، به صورت عمده از حرکات چرخش داخلی (اینترنال روتیشن) و همچنین صاف نمودن (اکستانسیون) مفصل ران جلوگیری می نماید.

رباط عانه‌ ای :

رباط عانه ‌ای رانی و یا پوبوفمورال (Pubofemoral ligament) یک رباط مرتبط با مفصل ران می باشد که در قسمت جلوی کپسول مفصلی قرار گرفته است و به شکل مثلثی است.

این رباط از یک طرف به پوبیس (عانه) ، غشاء و ستیغ ابتوراتور متصل شده که در بخش پایین (دیستال) به کپسول مفصلی و سطح عمقی باند داخلی رباط خاصره ‌ای رانی (ایلیوفمورال) متصل می شوند.

رباط ورکی :

رباط ورکی رانی و یا ایسکیوفمورال (Ischiofemoral ligament) یکی از رباط‌ های مفصل ران می باشد که در قسمت پشت (خلف) کپسول مفصلی ضخیم گردیده‌ است.

این رباط از ایسکیوم به سمت بالا و همچنین خارج در پشت گردن استخوان ران می ‌پیچد ، به صورتی که بعضی از فیبرها با منطقه حلقوی (فیبرهای حلقوی کپسول لیفی) ترکیب خواهند شد و فیبرهای دیگر به تروکانتر بزرگ اتصال گردیده اند.

رباط ورکی رانی در حرکات صاف شدن (اکستانسیون) و همچنین چرخش داخلی (اینترنال روتیشن) مفصل ران به صورت محکم کشیده می‌ شود.

رباط سر استخوان :

رباط سر استخوان ران (Ligament of head of femur) یک رباط مرتبط با داخل مفصل ران می باشد که به آن رباط گرد نیز می گویند. این رباط از حفره سر استخوان ران به بخش های ذیل متصل می‌ شوند:

۱- رباط عرضی حقه‌ ای (رباط عرضی استابولار)

۲- حفره حقه ‌ای (حفره استابولار)

۳- لبه بریدگی حقه ‌ای (بریدگی استابولار)

رباط یا لیگامان چگونه آسیب میبیند ؟

رباط یا لیگامان یک نوار یا طناب بافتی محکم و قابل انعطاف است که دو استخوان را به هم متصل می کند.

بافت تشکیل دهنده رباط نوعی بافت همبندی Connective tissue است. سلول های این بافت را فیبروبلاست مینامند. این سلول ها از خود پروتئین هایی ترشح میکنند که بین آنها را پر میکنند.

پروتئین اصلی تشکیل دهنده رباط، کلاژن Collagen نام دارد. این پروتئین ها رشته های ظریفی را درست میکنند و این رشته ها مانند رشته های تشکیل دهنده یک کابل یا یک طناب در یک راستای مشخص در چند مرحله دور هم پیچیده شده و دسته های قویتری را تشکیل میدهند.

پس عامل عمده قدرت و در عین حال قابلیت انعطاف راباط یا لیگامان رشته های کلاژن هستند که در راستای مشخصی در هم طنیده میشوند.

جهت دانلود کامل مقاله (word) روی دانلود کلیک کنید.

1807 بازدید