×

فیلم آموزش علوم پایه ششم دبستان درس نهم (صفحه به صفحه)

جهت مشاهده فیلم موردنظر به صورت تمام صفحه، روی آن …

مسیرهای رنگی + فیلم آزمایش + مقاله کامل

مسیرهای رنگی مسیرهای رنگی ، مقاله ای در خصوص آزمایشگاه …

بازی دما با انحلال پذیری + فیلم آزمایش + مقاله کامل

بازی دما با انحلال پذیری بازی دما با انحلال پذیری …

حرکت آب با گرمای دست +فیلم آزمایش + مقاله کامل

حرکت آب با گرمای دست حرکت آب با گرمای دست …

جوشاندن آب، بدون گرما + فیلم آزمایش + مقاله کامل

جوشاندن آب، بدون گرما جوشاندن آب، بدون گرما ، مقاله …

تعیین گروه های خونی + فیلم آزمایش + مقاله کامل

تعیین گروه های خونی تعیین گروه های خونی، مقاله ای …

گویچه های انتقال دهنده گازهای تنفسی + فیلم آزمایش + مقاله کامل

گویچه های گازهای انتقال دهنده گازهای تنفسی گویچه های گازهای …

غذا های پشتیبان رشد بدن + فیلم آزمایش + مقاله کامل

غذا های پشتیبان رشد غذا های پشتیبان رشد بدن، مقاله …

کربن دی اکسید در هوای بازدمی بصورت مقاله کامل

کربن دی اکسید در هوای بازدمی کربن دی اکسید در …

کاغذ کبالت کلرید برای تشخیص رطوبت هوای بازدمی

کاغذ کبالت کلرید برای تشخیص رطوبت هوای بازدمی کاغذ کبالت …

0