حرکت آب با گرمای دست +فیلم آزمایش + مقاله کامل

حرکت آب با گرمای دست

حرکت آب با گرمای دست

حرکت آب با گرمای دست ، مقاله ای در خصوص آزمایشگاه علوم تجربی که با “دانلود مقاله” می توانید هم به محتوا و هم فیلم آزمایش دسترسی داشته باشید.

ابزار و وسایل موردنیاز

  • بالن
  • پتاسیم پرمنگنات
  • لوله شیشه ای ضخیم بلند با مجرای نازک
  • در پوش بالن ( چوپ پنبه سوراخ دار برای عبور  لوله )

هدف آزمایش 

به دست آوردن رابطه ی بین فشار و دما در حجم ثابت 

تئوری آزمایش 

Capillaity مویینگی یکی از پدیده های فیزیکی ناشی از نیرو های چسبندگی سطحی است.

مویینگی در واقع صعود یا نزول مایع در دو حالت می باشد.

الف) هر گاه نیروی چسبندگی سطحی بین مایع و شیشه بیشتر از نیروی پیوستگی بین مولکول های مایع باشد مایع  در لوله باال می رود در این حالت لبه های سیال بالاتر می آید مانند آب. 

ب ) هر گاه نیروی پیوستگی بین مولکول های مایع بیشتر از نیروی چسبندگی سطحی بین مایع و شیشه باشد مایع در  لوله پایین می رود مانند جیوه در این حالت لبه های سیال پایین می آید. 

با گرم کردن هوای بالن ، جنبش مولکول ها بیشتر می شود و به دیواره و سطح مایع بیشتر برخورد می کنند. در نتیجه  فشار هوا افزایش می یابد.

با دانلود مقاله بصورت رایگان، می توانید ادامه مقاله و فیلم آزمایش را مشاهده نمایید…

جهت دانلود کامل مقاله (powerpoint) روی دانلود کلیک کنید.

2064 بازدید