کربن دی اکسید در هوای بازدمی بصورت مقاله کامل

3.1/5 - (8 امتیاز)
۳.۱/۵ - (۸ امتیاز)
کربن دی اکسید در هوای بازدمی

کربن دی اکسید در هوای بازدمی

کربن دی اکسید در هوای بازدمی

تئوری آزمایش

برموتیمول آبی با فرمول C27H28BR2O5S یکی از شناساگر های PH است.رنگ این ماده در محیط اسیدی زرد  و در محیط بازی آبی است. 

برم تیمول بلو یک معرف شیمایی است که برای تشخیص اسید ها و باز های ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد.برم  تیمول بلو در محلول های خنثی به رنگ سبز است و در محلول های اسیدی زرد رنگ و در محلول های بازی آبی  رنگ می شود.وقتی به آن دی اکسید کربن اضافه می شود زرد رنگ می شود.البته برم تیمول بلو تنها یک معرف  کربن دی اکسید نیست چون در تمام محلول های اسیدی زرد رنگ می شود.  

یکی از کاربرد های برم تیمول بلو در صنعت تعیین میزان کربنیک اسید در تانک های پرورش ماهی می باشد.البته  می توان در این آزمایش از معرف های دیگر PH مثل فنل فتالین نیز استفاده نمودکاربرد آب آهک به عنوان معرف  دی اکسید کربن بهتر و اختصاصی تر از برم تیمول بلو می باشد.کلسیم اکسید در واکنش با آب کلسیم هیدروکسید  ایجاد می کند که محلولی بی رنگ است.ضمن دمیدن در این محلول کلسیم کربنات تشکیل می شود که محلولی  کدر یا شیری رنگ ایجاد می کند و با ادامه ی دمیدن در این حلول کلسیم هیدروژن کربنات تشکیل می شود که  محلولی بی رنگ خواهد بود. 

دستور کار

۱-مقداری آهک را در آب حل و با کاغذ صافی آن را صاف کنید. 

۲-با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.

۳-چه تغییری در محلول صورت می گیرد؟ 

رنگ محلول به شیری تبدیل می شود و هرچه زیاد فوت کنیم پر رنگ تر می شود و اگر بخواهیم هوای محیط را  بررسی کینم باید به نحوه ای هوا را داخل بادکنک ببریم و در این محلول به شیری تبدیل می شود چس در جو  زمین دی اکسید کربن وجود دارد. 

 ادامه مقاله…

جهت دانلود کامل مقاله (word) روی دانلود کلیک کنید.

10977 بازدید