نیروی اصطکاک را در چه مواردی باید کم یا زیاد کرد؟

نیروی اصطکاک را در چه مواردی باید کم یا زیاد …