افزایش اصطکاک در روزهای برفی همراه با عکس

جهت سر نخوردن خودروها در روزهای برفی و افزایش اصطکاک …