علت جوشاندن قوطی کنسرو مواد غذایی قبل از مصرف چیست؟

علت جوشاندن قوطی کنسرو مواد غذایی قبل از مصرف چیست؟ …