نقش فرسایش خاک (شخم زدن-قطع درختان-چرای دام)

فرسایش خاک :   عبارت است از فرسودگی و از بین …