سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند؟ همراه با عکس

سمعک چیست؟ سمعک وسیله الکترونیکی کوچکی است که در گوش …